Pro Pedru Casu

Pustis de una vida intregada a sa Crèsia e a sos lìbberos, a s'edade de settantases annos, torraiat s'ànima sua a Deus Pedru Casu, rettore de Berchidda, romanzeri, poete e preigadore in limba logudoresa giuttu a notu totue in Sardigna. Fit su 20 de su mese de bennarzu de s'annu 1954. Dai sende preìderu noellu, die cun die, a fettianu e a muda, chena pasu perunu, isse aiat accabidadu e assentadu peràulas, fràsias e dittas de sa limba sua nadia pro fagher unu vocabolàriu chi esseret in calidade de istare affacca de sos ditzionàrios de sas limbas de cultura. Pro lu iscrier bi cherfein 1019 fòglios a temagna de carta bullada, chi Casu preneit a carcu e a minudu, dae su 9 de trìulas de su 1934 a su 12 de abrile de su 1947. Ma sigheit a bi fagher mezoros e aggiùnghidas appustis puru.

Sendeghì sos gastos pro imprentare unu tribàgliu gai dian esser istados troppu mannos pro s'Autore, colende s'annu 1950, chimbe consizeris, a nomen de cadauna de sas partes polìticas chi bi fin tando in su Consizu Regionale, si nde pesein a narrer totu a una boghe chi su bàrriu de s'imprenta lu learet in pala sa Regione Autònoma de sa Sardigna. E gai, pagu tempus innantis de si che morrer, Pedru Casu lasseit in testamentu a sa Regione Autònoma de sa Sardigna, pro chi lu battiret a lìbberu fattu, su maniscrittu de su vocabolàriu sou. Cussu maniscrittu, ue Casu aiat postu sos suores de totu una vida, no est istadu meda assortadu, si est beru chi su vocabolàriu bessit soletantu como, pro contivizu de s'Istitutu Superiore Regionale Etnogràficu, a trettu de unu tempus gai mannu dae sa morte de s'Autore sou.

Bell'e gai, pustis d'aer tribagliadu tres annos e prus pro nde bogare a bene s'òpera, semus cuntentos, lòmpidos a sa ràglia (e namus puru chi su caminu no est istadu totu in falada), d'aer chittidu su dèppidu chi sos Sardos tenian cun Pedru Casu. A su vocabolàriu comente lu pensaiat e lu cheriat Casu, est a ischire fattu de fòglios de pabiru imprentados, amus aggiantu unu CD ROM, chi permittit sa chirca elettrònica e sa lèggida de cadaunu de sos 54.687 lemmas e ateretantos artìculos chi forman su corpus de su vocabolàriu. De cadauna peràula chi cumponet su lemmàriu si podet finas iscurtare sa pronùntzia, impittende sa funtzione fonètica de s'ordinzu informàticu. Sa boghe est cussa de Bastianina Càlvia, parente de Pedru Casu e Presidente de su Sòtziu de sos Erederis de Pedru Casu.

De seguru Casu, chi aiat a parusu petzi pabiru, pinna e màcchina de iscrier, non si podiat figurare chi una die su vocabolàriu sou lu bogaian a campu puru in custa forma noa. Creimus però chi diat aer adduidu, ca non fit contràriu a sa modernidade, comente attestimonzan medas iscrittos suos chi pertoccan sa Sardigna. Antzis forsis diat esser istadu manninu mannu bidende chi, inter totu sos ditzionàrios de sa limba sarda, su sou est su primu achipaggiadu de custu frunimentu nou.

Giulio Paulis