oppiàdu agg. e part. pass. oppiato. Binu oppiadu; populos oppiados vino oppiato; popoli oppiati. Al fig.