odissèa s.f. (t. lett.) odissea. S’odissea de cussos presoneris de gherra faghed a pianghere l’odissea di quei prigionieri di guerra fa piangere.