inniscidùra s.f. smocciatura. A furia de inniscidura si m’es fattu su nare ruju a furia di esser soffiato il naso mi s’è fatto rosso → ischiscidùra, ismuccadùra.