cumpassìvu agg. compassionevole, che sente compassione. Candh’ispetto cumpassivu ch’isse siat (Zus. Ebreu). | Clemente. Cumpassivu e cun amore (Delogu Ibba). Sias cun chie t’amat cumpassiva (P. Luca). | Degno di compassione, doloroso. Sun estremos cumpassivos / chi ambos duos suffrimos (An.).